Cu adevărat, sunt plin de putere prin Duhul Domnului. El m-a uns să proclam harul şi adevărul Lui până la marginile pământului, aducând oameni din întuneric în moştenirea lor divină în Cristos, în Numele lui Isus. Te caut din toata inima mea; nu ma lasa sa ma abat de la poruncile Tale.Strang cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu pacatuiesc impotriva Ta!Binecuvantat sa fii Tu, Doamne! Invata-ma oranduirile Tale!Cu buzele mele vestesc toate hotararile gurii Tale.Cand urmez invataturile Tale, ma bucur de parc-as avea toate comorile.Ma gandesc adanc la poruncile Tale, si cararile Tale le am sub ochi.Ma desfat in oranduirile Tale si nu uit cuvantul Tau.Fa bine robului Tau, ca sa traiesc si sa pazesc cuvantul Tau!Deschide-mi ochii, ca sa vad lucrurile minunate ale Legii Tale!(Psalmul 119:10-18)Amin !DOAMNE VREAU SA FIU CRESTIN

CODUL COMUNITATII LOCALE

Codul comunităţii locale

1. Confidenţialitatea
2 Timotei 2:2 Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor Martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.
Păstrează ce ţi se încredinţează şi dă mai departe doar la oameni de încredere. Conţinutul întîlnirilor şi informaţiile despre cei care participă la aceste întîlniri nu sînt pricină de discuţii cu persoane care nu participă la acest program şi nu pot reprezenta subiectul vreunei publicaţii. Propagarea informaţiilor şi transmiterea practicilor mai departe prin orice alte mijloace decît încredinţarea prin ucenicie este descurajată.

2. Transparenţa
Matei 5:8 Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu
Fiecare are dreptul să îi pună oricui întrebări legate de viaţa lăuntrică şi de umblare cu Domnul. Cei care participă la acest grup, pentru că ştiu că se respectă regula 1, vor fi sinceri unul faţă de celălalt în toate privinţele. Nu este permisă discutarea celor aflate cu persoane care nu fac parte din grup. Nu este permisă discutarea problemelor cuiva dacă acea persoană nu este de faţă.

3. Mărturia
Filipeni 2:15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume.
Cei care participă la acest grup trebuie să fie cu o mărturie bună a vieţii înaintea lumii şi înaintea fraţilor. Este interzisă orice implicare a cuiva care face parte din grup în vreo acţiune care să aducă atingere Numelui lui Cristos şi Bisericii Sale.

4. Curăţia
Tit 1:15 Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le Sunt spurcate.
Cei care vor participa la grupul acesta vor căuta să manifeste curăţia vorbirii şi comportamentului în orice situaţie. Este interzisă folosirea oricăror cuvinte vulgare, vorbe necuviincioase, glume proaste cu două înţelesuri.

5. Statornicia
Psalmi 51:10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!
Membrii grupului vor încuraja şi cultiva statornicia faţă de valorile tradiţionale creştine şi faţă de identitatea culturală şi confesională pe care şi-au asumat-o. Grupul acesta nu reprezintă o nouă mişcare în cadrul nici unui cult, este o iniţiativă privată în cadrul spaţiului evanghelic conservator prin care nu se încurajează formarea de noi grupuscule în cadrul cultelor care fac parte din acest spaţiu. Fiecare dintre componenţii grupului este dator să se integreze şi să slujească biserica din care provine, fiind în continuare sub autoritatea spirituală a pastorului/presbiterului acelei biserici.

6. Credincioşia-consecvenţa
Luca 16:10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari.
Credincioşia în lucrurile mici cum ar fi punctualitatea şi îndeplinirea sarcinilor de lucru este absolut obligatorie. Neîndeplinirea sarcinilor de lucru în mod repetat şi lipsa de la întîlniri şi antrenamente atrage după sine excluderea din grup. Orice participant va practica disciplinele spirituale fundamentale: post şi rugăciune, citirea şi memorarea Scripturii după un program comun sau propriu, dar expus celorlalţi membrii ai grupului. Acest program al disciplinelor spirituale va fi urmat fără abatere sau concesie. În ciuda oricărei neputinţe perseverenţa va fi apreciată.

7. Adevărul
Iov 33:3 Cu curăţie de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat:
Psalmi 86:11 Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.
Proverbe 8:7 Căci gura mea vesteşte adevărul, şi buzele mele urăsc minciuna!
Ioan 8:32veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”
Efeseni 4:25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” pentru că Suntem mădulare unii altora.
Efeseni 6:14 Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
Fiecare dintre membrii grupului este dator să spună adevărul aproapelui său.

8. Dragostea
Ioan 13:35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că Sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
Ioan 15:13 Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.
Romani 12:10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.
Relaţiile dintre membrii grupului vor fi guvernate de principiile dragostei creştine. Orice adresare sau relaţionare, chiar în situaţii de conflict, va ţine cont de aceste principii. Confruntarea se va face în acelaşi spirit, al adevărului rostit în dragoste.

9. Isprăvnicia
1 Petru 4:10 Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
Fiecare dintre cei care doresc să urmeze aceste sesiuni de formare spirituală este dator să devină bun econom al resurselor felurite date de Dumnezeu. Două dintre acestea, cele mai uşor şi vizibil de risipit sînt timpul şi banii. Avînd în vedere transparenţa, fiecare dintre cei care participă la grup va trebui să îşi monitorizeze săptămînal resursele de timp şi bani, după o metodă pusă la dispoziţie sau după o metodă proprie.

10. Disciplina trupului
1 Corinteni 9:27 Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
2 Timotei 2:22 Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
Fiecare dintre cei implicaţi în program, indiferent dacă sînt căsătoriţi sau nu, vor fi implicaţi într-un program de antrenament fizic minimal. De asemenea, fiecare membru al grupului trebuie să îndeplinească sarcini practice de lucru. Trebuie să realizeze ceva, o lucrare practică cu propriile mîini (să manufactureze sau să meşterească ceva din proprie iniţiativă sau ca temă de lucru). Programul întîlnirilor va cuprinde şi ieşiri în natură, tabere de antrenament şi activităţi care necesită un fizic mediu cultivat. Bolile cronice şi defectele fizice care împiedică activitatea fizică intensă vor fi aduse la cunoştinţa celor care se ocupă de activitatea respectivă. Fiecare dintre participanţi îşi asumă responsabilitatea pentru orice activitate care i-ar putea pune în pericol siguranţa fizică. Precizare Aceste reguli vor fi completate pe măsură ce experienţa o cere.

MEN OF GOD


CODUL PERSONAL AL BARBATULUI

Codul Personal
1. Legămîntul cu mintea mea – gîndurile
Psalmi 119:11 Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
2 Corinteni 10:5 Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.
Bărbatul înţelept îşi ţine mintea în frîu prin memorarea Cuvîntului şi orice gînd îl face rob ascultării de Cristos ca unul care ştie că în mintea lui tot timpul este Cineva.
Exerciţiile de imaginaţie şi închipuireClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
2. Legămîntul cu ochii mei – privirile
Iov 31:1 Făcusem un legământ cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare.
Matei 5:28 Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.
Bărbatul neprihănit priveşte ştiind că este tot privit peste umăr de Cineva.
Exerciţiile privirii lăuntriceClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
3. Legămîntul cu gura mea – vorbirile
Maleahi 2:6-7 Legea adevărului era în gura lui, şi nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace şi în neprihănire, şi pe mulţi i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa, şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor.Iacov 3:2 Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit, şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul
Bărbatul desăvîrşit vorbeşte ca unul care ştie că este auzit tot timpul de Cineva.
Exerciţiile tăceriiClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
4. Legămîntul cu inima mea – relaţiile
Proverbe 4:23 Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.Proverbe 28:26 Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.
Bărbatul credincios îşi păstrează inima pentru încredere şi credinţă, dar nu se încrede în inima sa ci în Cel care este în inima Sa.
Exerciţiile stăpînirii sentimentelorClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
5. Legămîntul cu mîinile mele – lucrările
Efeseni 4:28 ... ci mai de grabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.1 Tesaloniceni 4:11 Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi, şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.Psalmi 18:34 El îmi deprinde mâinile la luptă, aşa că braţele mele întind arcul din aramă.Psalmi 26:6 Îmi spăl mâinile în nevinovăţie, şi aşa înconjur altarul Tău, Doamne.
Bărbatul harnic îşi ţine mîinile ocupate tot timpul cu lucrul spre folos şi cu lupta cea bună ca unul care ştie că va da socoteală de vreme.
Exerciţii de lucru practicClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
6. Legămîntul cu picioarele mele – cărările
Psalmi 26:12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.Psalmi 119:101 Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc Cuvântul Tău.Matei 18:8 Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâni sau două picioare, şi să fii aruncat în focul veşnic.
Bărbatul drept nu strîmbă cărările Domnului, călătoreşte oriunde prezenţa Lui nu este întristată
Exerciţii de veghere şi supraveghereClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
7. Legămîntul cu pîntecele mele – poftele
1 Corinteni 6:13 mâncările Sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup.
Coloseni 3:5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care Sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
Iacov 1:14-15 Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea
Bărbatul curat îşi stăpîneşte pîntecul pentru a nu lăsa timp poftei să zămislească.