Cu adevărat, sunt plin de putere prin Duhul Domnului. El m-a uns să proclam harul şi adevărul Lui până la marginile pământului, aducând oameni din întuneric în moştenirea lor divină în Cristos, în Numele lui Isus. Te caut din toata inima mea; nu ma lasa sa ma abat de la poruncile Tale.Strang cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu pacatuiesc impotriva Ta!Binecuvantat sa fii Tu, Doamne! Invata-ma oranduirile Tale!Cu buzele mele vestesc toate hotararile gurii Tale.Cand urmez invataturile Tale, ma bucur de parc-as avea toate comorile.Ma gandesc adanc la poruncile Tale, si cararile Tale le am sub ochi.Ma desfat in oranduirile Tale si nu uit cuvantul Tau.Fa bine robului Tau, ca sa traiesc si sa pazesc cuvantul Tau!Deschide-mi ochii, ca sa vad lucrurile minunate ale Legii Tale!(Psalmul 119:10-18)Amin !Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa
Posted by Picasa

DOAMNE VREAU SA FIU CRESTIN

CODUL COMUNITATII LOCALE

Codul comunităţii locale

1. Confidenţialitatea
2 Timotei 2:2 Şi ce-ai auzit de la mine, în faţa multor Martori, încredinţează la oameni de încredere, care să fie în stare să înveţe şi pe alţii.
Păstrează ce ţi se încredinţează şi dă mai departe doar la oameni de încredere. Conţinutul întîlnirilor şi informaţiile despre cei care participă la aceste întîlniri nu sînt pricină de discuţii cu persoane care nu participă la acest program şi nu pot reprezenta subiectul vreunei publicaţii. Propagarea informaţiilor şi transmiterea practicilor mai departe prin orice alte mijloace decît încredinţarea prin ucenicie este descurajată.

2. Transparenţa
Matei 5:8 Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu
Fiecare are dreptul să îi pună oricui întrebări legate de viaţa lăuntrică şi de umblare cu Domnul. Cei care participă la acest grup, pentru că ştiu că se respectă regula 1, vor fi sinceri unul faţă de celălalt în toate privinţele. Nu este permisă discutarea celor aflate cu persoane care nu fac parte din grup. Nu este permisă discutarea problemelor cuiva dacă acea persoană nu este de faţă.

3. Mărturia
Filipeni 2:15 ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume.
Cei care participă la acest grup trebuie să fie cu o mărturie bună a vieţii înaintea lumii şi înaintea fraţilor. Este interzisă orice implicare a cuiva care face parte din grup în vreo acţiune care să aducă atingere Numelui lui Cristos şi Bisericii Sale.

4. Curăţia
Tit 1:15 Totul este curat pentru cei curaţi; dar pentru cei necuraţi şi necredincioşi, nimic nu este curat: până şi mintea şi cugetul le Sunt spurcate.
Cei care vor participa la grupul acesta vor căuta să manifeste curăţia vorbirii şi comportamentului în orice situaţie. Este interzisă folosirea oricăror cuvinte vulgare, vorbe necuviincioase, glume proaste cu două înţelesuri.

5. Statornicia
Psalmi 51:10 Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic!
Membrii grupului vor încuraja şi cultiva statornicia faţă de valorile tradiţionale creştine şi faţă de identitatea culturală şi confesională pe care şi-au asumat-o. Grupul acesta nu reprezintă o nouă mişcare în cadrul nici unui cult, este o iniţiativă privată în cadrul spaţiului evanghelic conservator prin care nu se încurajează formarea de noi grupuscule în cadrul cultelor care fac parte din acest spaţiu. Fiecare dintre componenţii grupului este dator să se integreze şi să slujească biserica din care provine, fiind în continuare sub autoritatea spirituală a pastorului/presbiterului acelei biserici.

6. Credincioşia-consecvenţa
Luca 16:10 Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios şi în cele mari; şi cine este nedrept în cele mai mici lucruri, este nedrept şi în cele mari.
Credincioşia în lucrurile mici cum ar fi punctualitatea şi îndeplinirea sarcinilor de lucru este absolut obligatorie. Neîndeplinirea sarcinilor de lucru în mod repetat şi lipsa de la întîlniri şi antrenamente atrage după sine excluderea din grup. Orice participant va practica disciplinele spirituale fundamentale: post şi rugăciune, citirea şi memorarea Scripturii după un program comun sau propriu, dar expus celorlalţi membrii ai grupului. Acest program al disciplinelor spirituale va fi urmat fără abatere sau concesie. În ciuda oricărei neputinţe perseverenţa va fi apreciată.

7. Adevărul
Iov 33:3 Cu curăţie de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat:
Psalmi 86:11 Învaţă-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău. Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.
Proverbe 8:7 Căci gura mea vesteşte adevărul, şi buzele mele urăsc minciuna!
Ioan 8:32veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”
Efeseni 4:25 De aceea, lăsaţi-vă de minciună: „Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul” pentru că Suntem mădulare unii altora.
Efeseni 6:14 Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii,
Fiecare dintre membrii grupului este dator să spună adevărul aproapelui său.

8. Dragostea
Ioan 13:35 Prin aceasta vor cunoaşte toţi că Sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.”
Ioan 15:13 Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.
Romani 12:10 Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.
Relaţiile dintre membrii grupului vor fi guvernate de principiile dragostei creştine. Orice adresare sau relaţionare, chiar în situaţii de conflict, va ţine cont de aceste principii. Confruntarea se va face în acelaşi spirit, al adevărului rostit în dragoste.

9. Isprăvnicia
1 Petru 4:10 Ca nişte buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit.
Fiecare dintre cei care doresc să urmeze aceste sesiuni de formare spirituală este dator să devină bun econom al resurselor felurite date de Dumnezeu. Două dintre acestea, cele mai uşor şi vizibil de risipit sînt timpul şi banii. Avînd în vedere transparenţa, fiecare dintre cei care participă la grup va trebui să îşi monitorizeze săptămînal resursele de timp şi bani, după o metodă pusă la dispoziţie sau după o metodă proprie.

10. Disciplina trupului
1 Corinteni 9:27 Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
2 Timotei 2:22 Fugi de poftele tinereţii, şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.
Fiecare dintre cei implicaţi în program, indiferent dacă sînt căsătoriţi sau nu, vor fi implicaţi într-un program de antrenament fizic minimal. De asemenea, fiecare membru al grupului trebuie să îndeplinească sarcini practice de lucru. Trebuie să realizeze ceva, o lucrare practică cu propriile mîini (să manufactureze sau să meşterească ceva din proprie iniţiativă sau ca temă de lucru). Programul întîlnirilor va cuprinde şi ieşiri în natură, tabere de antrenament şi activităţi care necesită un fizic mediu cultivat. Bolile cronice şi defectele fizice care împiedică activitatea fizică intensă vor fi aduse la cunoştinţa celor care se ocupă de activitatea respectivă. Fiecare dintre participanţi îşi asumă responsabilitatea pentru orice activitate care i-ar putea pune în pericol siguranţa fizică. Precizare Aceste reguli vor fi completate pe măsură ce experienţa o cere.

MEN OF GOD


CODUL PERSONAL AL BARBATULUI

Codul Personal
1. Legămîntul cu mintea mea – gîndurile
Psalmi 119:11 Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!
2 Corinteni 10:5 Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos.
Bărbatul înţelept îşi ţine mintea în frîu prin memorarea Cuvîntului şi orice gînd îl face rob ascultării de Cristos ca unul care ştie că în mintea lui tot timpul este Cineva.
Exerciţiile de imaginaţie şi închipuireClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
2. Legămîntul cu ochii mei – privirile
Iov 31:1 Făcusem un legământ cu ochii mei, şi nu mi-aş fi oprit privirile asupra unei fecioare.
Matei 5:28 Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.
Bărbatul neprihănit priveşte ştiind că este tot privit peste umăr de Cineva.
Exerciţiile privirii lăuntriceClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
3. Legămîntul cu gura mea – vorbirile
Maleahi 2:6-7 Legea adevărului era în gura lui, şi nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine în pace şi în neprihănire, şi pe mulţi i-a abătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească ştiinţa, şi din gura lui se aşteaptă învăţătură, pentru că el este un sol al Domnului oştirilor.Iacov 3:2 Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit, şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul
Bărbatul desăvîrşit vorbeşte ca unul care ştie că este auzit tot timpul de Cineva.
Exerciţiile tăceriiClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
4. Legămîntul cu inima mea – relaţiile
Proverbe 4:23 Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii.Proverbe 28:26 Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înţelepciune va fi mântuit.
Bărbatul credincios îşi păstrează inima pentru încredere şi credinţă, dar nu se încrede în inima sa ci în Cel care este în inima Sa.
Exerciţiile stăpînirii sentimentelorClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
5. Legămîntul cu mîinile mele – lucrările
Efeseni 4:28 ... ci mai de grabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit.1 Tesaloniceni 4:11 Să căutaţi să trăiţi liniştiţi, să vă vedeţi de treburi, şi să lucraţi cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit.Psalmi 18:34 El îmi deprinde mâinile la luptă, aşa că braţele mele întind arcul din aramă.Psalmi 26:6 Îmi spăl mâinile în nevinovăţie, şi aşa înconjur altarul Tău, Doamne.
Bărbatul harnic îşi ţine mîinile ocupate tot timpul cu lucrul spre folos şi cu lupta cea bună ca unul care ştie că va da socoteală de vreme.
Exerciţii de lucru practicClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
6. Legămîntul cu picioarele mele – cărările
Psalmi 26:12 Piciorul meu stă pe calea cea dreaptă: voi binecuvânta pe Domnul în adunări.Psalmi 119:101 Îmi ţin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc Cuvântul Tău.Matei 18:8 Acum, dacă mâna ta sau piciorul tău te face să cazi în păcat, taie-le şi leapădă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viaţă şchiop sau ciung, decât să ai două mâni sau două picioare, şi să fii aruncat în focul veşnic.
Bărbatul drept nu strîmbă cărările Domnului, călătoreşte oriunde prezenţa Lui nu este întristată
Exerciţii de veghere şi supraveghereClick aici (pagina de destinatie va fi cu acces restrictionat)
7. Legămîntul cu pîntecele mele – poftele
1 Corinteni 6:13 mâncările Sunt pentru pântece, şi pântecele este pentru mâncări. Şi Dumnezeu va nimici şi pe unul şi pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie: el este pentru Domnul, şi Domnul este pentru trup.
Coloseni 3:5 De aceea, omorâţi mădularele voastre care Sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli.
Iacov 1:14-15 Ci fiecare este ispitit, când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea
Bărbatul curat îşi stăpîneşte pîntecul pentru a nu lăsa timp poftei să zămislească.

AS VREA

AS VREA ……
As vrea sa cânt Iubirea Ta,
O,scum si drag Isuse,
Nu spunând vorbe ce s-au spus;
Ci doar cum Tu astepti,
Isus,În dorurile ascunse!
As vrea sa te iubesc, Isus,

Cu întreaga mea fiinta!
Nu cum si altii Te-au iubit,
Ci cum de Tine sunt iubit,
E marea mea dorinta !
Si-as vrea sa Te astept cu dor,

Mai mult ca orisice în viata!
Cum Tu m-astepti pe-al Tau ogor,
O, Mire drag si Salvator,
Spre Sfânta Dimineata!
Dar ca sa-Ti cânt, sa Te iubesc,

Si sa Te-astept, da-mi Har!
Lucreaza-n mine, Scump Isus,
Ca dragostea ce mi-ai adus
Sa nu îmi fie în zadar !

Anny

RADIO S O S in slujba LUI DUMNEZEU

Radio SOS este susţinutde către sponsori.
Fii UNUL din ei! Cont IBAN BCR PrahovaFundaţia HMR RO05RNCB3900000021790001/RON
RO75RNCB3900000021790002/EUR
RO48RNCB3900000021790003/USD

CATEVA ADRESE UTILE PENTRU TINE

SINGURUL PARIU

“Sa zicem: poate Dumnezeu exista, poate nu exista… Sa cântarim câştigul sau paguba pe care le-am avea daca spunem ca Dumnezeu exista. Sunt doua posibilitaţi:daca câştigi, câştigi totul, daca pierzi, nu pierzi nimic.Deci nu mai şovai, pariati ca El exista!” Blaise Pascal

http://www.predici.ro/despre.html

O ADRESA UTILA

PENTRU ASTAZI

Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.” Fapte. 8:35
Sfanta Scriptura ne arata ca în zilele de început ale crestinismului, în biserica primara au fost alesi sapte barbati care sa-i ajute pe ucenici în slujirile din biserica. Desi a fost ales pentru a îngriji ca ajutoarele sa ajunga la cei saraci, unul dintre acesti barbati numit Filip, a fost folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit, pentru a-i castiga pe altii pentru Hristos.
În acelasi fel, Dumnezeu poate sa-i folosesca si pe toti cei ce sunt ai Lui si astazi. Nu trebuie neaparat sa fii un predicator sau un misionar, pentru a ajunge un castigator de suflete.
Prin Duhul Sfant, Dumnezeu îti da putere sa fii un castigator de suflete eficient, indiferent de slujba pe care o împlinesti pentru ati castiga painea.
Unii oameni se tem însa sa marturiseaca despre credinta lor, motivand ca n-au o educatie teologica, sau se considera insuficienti de abili pentru a prezenta Evanghelia.
Daca te numeri printre acesti oameni, trebuie sa nu uiti niciodata ca Dumnezeu îi foloseste pe toti cei care doresc, si sunt dispusi sa vesteasca mesajul sperantei si al adevarului indiferent de educatia scolara, sau de pozitia sociala în care se afla acea persoana.
N-ai vrea sa.L lasi pe Dumnezeu sa te foloseasca în aceasta zi?

NIMIC FARA DUMNEZEU

Posted by Picasa

UNITI PENTRU TOTDEAUNA IN FATA OAMENILOR SI A LUI DUMNEZEU

Posted by Picasa

DICTIONAR BIBLIC

Agat: Piatra scumpa. (Exod 28:19; 39:12; Isaia 54:12)
Alac: Planta cerealiera, asemanatoare graului. (Isaia 28:25; Ezec. 4:9)
Alef: Prima litera a alfabetului ebraic.
Aloe: Planta bogata in rasina, cu lemnul foarte mirositor. (Num. 24:6, Ps. 45:8; Prov. 7:17; Cant. 4:14; Ioan 19:39)
Ametist: Cel care pazeste de betie. Piatra scumpa straverzie, de culoare violet-albastru. Se presupune ca are puteri magice. (Exod 23:19; Apoc. 21:20)
Apocrife: Scrieri ascunse. Cartile necanonice (neinspirate de Duhul Sfant).
Aspida: Un mic sarpe egiptean, foarte veninos, care traieste in gauri si in crapaturile zidurilor. (Iov 20:14,16; Ps. 58, 4; Rom. 3:13).
B
Balsam: Leac alintator. Un arbust mic, apartinand familiei din care face parte mirtul. Era una din cele mai pretioase plante din Orient (creste in Galaad), a carei rasina aromata si foarte mirisitoare avea proprietatea de a vindeca ranile. (Gen. 37:25; 43:11; Cant. 5:1; Ezec. 27:17).
Ban: Cuvant care deriva de la banalis “ban”. 3 bani erau egali cu 2 dinari, deci reprezentau ceva foarte neinsemnat ca valoare. (Mat. 5:26; 10:29; Marcu 12:42)
Basilic: Un sarpe mic fabulos, cu cap de cocos, a carui privire sau atingere era fatala omului si animalelor, cu exceptia nevastuicii. (Isaia 11:8; 14:29)
Bat: Fiica. Masura pentru lichide, circa 36 de litrii, dupa rabini 20 de litri. Corespunde cu efa pentru cereale. (Ezec. 45:10). Un bat = 1/10 omer.
Bedelion: Un fel de guma (rasina) stravezie si foarte mirositoare, a pomului de cauciuc din sudul Arabiei. (Gen. 2:12; Num. 11:7)
Behenut: Animal mare. Animalul de apa. Bou de apa (in egipteana). Calul Nilului. Animale. (Iov 40:15,24; tradus prin “hipopotam”)
Beril: A straluci. Stralucitor. Piatra scumpa, de mai multe culori: verde, galben si albastru-deschis. (Apoc. 21:20)
C
Cab: O masura mica pentru lucruri uscate (solide), egala cu 1/18 din efa. (2 Regi 6:25)
Cameleon: Un animal asemanator cu soparla, care are o lungime de 30 cm. Ceea ce este curios la acest animal este ca isi schimba culoarea dupa mediul inconjurator. (Lev. 11:30)
Casia: Scoarta. Coaja. Scortisoara. Rasina aromata sau coaja zdorbita si bine mirositoare a unui arbust in forma de tufa, care creste pe langa Marea Moarta si in Arabia, adus fiind din India. (Exod 30:24)
Cedru: Arbore totdeauna verde, din familia coniferelor, care poate atinge inaltimea de 30 m, si varsta de peste 3000 de ani. In Orient era supranumit “regele arborilor”. (2 Regi 14:9) sau “Copacul lui Dumnezeu” (Ps. 104:16; Ps. 80:10). Cedru crestin in Liban (Cedrus Libani) e adevaratul cedru biblic. Astazi mai sunt doar cativa cedri dintre acestia.
Chesita: Miel. Moneda de valoare necunoscuta. Se spune ca ar fi cea mai veche moneda din istoria omenirii. Prin numele ei (miel) se intelege ori direct animalul, care servea ca mijloc de schimb, ori, mai exact, bucatile de metal (argint) in forma de miei. (Gen. 33:19; Iov 42:11)
Chiparos: In ebraica the asur “a ridica”, “a indrepta”, “a spori in inaltime”. Un copac din familia coniferelor, apreciat din pricina miresmei si a duribilitatii sale. Este amintit in Biblie de multe ori alaturi de cedru. (Isaia 41:19; 60:13; Ezec. 27:5)
Carmaz: Vierme (cuvant persan). Un parazit care traieste pe planta numita Cocos, din care se scoate culoarea rosie (Exod 25:4; Num. 19:6). Era folosit de fenicieni la vopsitul purpurii.
Colocinta: Cea care plesneste. Planta agatatoare, proprie regiunilor mediteraneene, care face un fruct mic si rotund ca o portocala. Un fel de castravete salbatic. (2 Regi 4:39)
Cor: (Ezra 7:22; Ezec. 45:14) O masura de marimea unui omer, pentru cereale si lichide.
Coriandru: Rotund. Planta care creste in Palestina, ale carei seminte uscate au o aroma foarte placuta. Capsulele cu seminte sunt asemanatoare macului (Exod 16:31; Num. 11:7)
Cot: (Mat. 6:27) Masura de lungime, egala cu aproximativ 6 decimetri.
Cronici: Cuvintele zilelor. Intalniri zilnice. Cartile zilelor. Anale (cronos in greceste inseamna “timp”). Asa se numeau doua carti din Biblie. (1 Regi 14:19; Est. 10:2)
Curcubete: Planta uriasa (12 m inaltime), care creste in Palestina. Inrudita cu “marul lupului” sau “laptele cainelui”. Are o viata scurta si, cand se usuca, nu ramane in picioare, ci cade gramada, din cauza tulpinii, care nu este lemnoasa. (Iona 4:6)
D
Daric: Moneda persana de aur, in greutate de circa 8 grame, introdusa de imparatul Dariu I, de unde a primit si numele (daric). (Neem. 7:70-71; 1 Cr. 29:7)
Deuteronom: A doua lege. Repetarea legii. Numele grecesc al cartii a cincea a lui Moise.
Diamant: Invincibil (in greceste). Carbon cristalizat, cel mai tare dintre minerale (de unde si-a primit si numele), piatra nobila cu sclipiri, jocuri de lumini si culori. (Exod 28:18; Ezec. 3:9; 28, 13; Zah. 7:12)
Dinar: Moneda romana. Un dinar valora cat o drahma si era plata pe o zi a unui soldat. In traducerea noua a Bibliei in locul dinarilor s-a folosit teremnul de “lei” (Mat. 18:28; 20:2-13; 22:17-21)
Drahma: A apuca (de la verbul grecesc drascin). Veche moneda greceasca. (Luca 15:8)
Dud: (Baka in ebraica). Un pom originar din China, care s-a raspandit si in regiunea Marii Meditarene. (2 Sam. 5:23; 1 Cr. 14:14; Luca 19:4)
E
Efa: Banita. Masura pentru cereale la vechii evrei, egala cu 20 de litri. (Exod 29:40; Lev. 19:36; 1 Sam. 1:24)
F
Finic: Curmal. Palmier. Pom care creste in Asia apuseana si in Africa de Nord, amintit de multe ori in Biblie. (Ps. 92:12)
Fistic: (Gen. 43:11). Copacel cu fructe de marimea bobului de fasole, cu sambure verde, uleios, care, cand este prajit, are un gust placut. Fisticul creste in Siria, Palestina si Persia
G
Gabis: Unire. Impreunare. Numele unei pietre pretioase care, in traducerea noua a Bibliei, este redat prin cuvantul “margaritar”. (Iov 28:18)
Ghera: Graunte. A aduna. Cea mai mica moneda la vechii evrei, egala cu a 20-a parte dintr-un siclu. Cel mai mic ban de argint. (Exod 30:13; Lev. 3:37; Num. 18:16; Ezec. 45:12)
Ghitit: Melodie din Gat. Titlul catorva psalmi (8:8 si 84). Dupa unii cercetatori, cuvantul Ghitit ar inseamna “melodie” (din Gat) pe care se canta anumite cantari (ex. glasurile bisericesti sau doinele). Dupa altii este numele unui instrument muzical care se aseamana cu harfa sau o melodie care se canta la tescuitul strugurilor (Gat inseamna tasc).
Gofer: (Gen. 6:14) Un pom rasinos cu frunze asemanatoare bradului, un fel de chiparos.
Gologan: (Marcu 12:42). Moneda romana mica (in latina quadrans, egala cu 1/4 de as), din arama
H
Hagab: Lacusta comestibila. (Lev. 11:22)
Halchedon: Pretios. Piatra pretioasa, de culoare rosie sau multicolora. (Apoc. 21:19)
Halvan: Rasina siriana. Praf ce se intrebuinteaza la tamaie. Are un miros tare si putere vindecatoare. (Exod 30:34)
Hargol: Saritor. Lacusta, cal de iarba. (Lev. 11:22)
Hasil: Care mananca tot. Numuele poetic al unei lacuste. (Ioel 1:4)
Hin: Masura pentru lichide, a 6-a parte dintr-un bat. (Un bat avea cam 20 de litri). (Exod 29:40; 30:24)
Hipopotam: (Behemot). Cal de apa. (Iov 40:15)
Hrisolit: Piatra de aur. Piatra scumpa, transparenta, de culoarea aurului. (Ezec. 1:16; Apoc. 21:20). Aur (Gen. 23:16)
Hrisopaz: De culoarea aurului. Fum de culoarea aurului. Aur si usturoi. Piatra pretioasa de culoare galbena verzuie, importanta prin taria ei, fiind intrecuta numai de diamant. (Apoc. 21:20)
I
Iacint: (Apoc. 21:20). Piatra pretioasa de culoare galben - roscata, de o mare duritate.
Iaspis: Stralucitor. Plesuv. Mineral de cuart opac, de diferite culori, sau opal nobil, care straluceste in culorile focului. (Apoc. 4:3)
Ienupar: Tanar. Arbust totdeauna verde, care creste in regiunile nisipoase din Arabia si pustia Sinai. (1 Regi 19:4)
Ipopotam: (Vezi Hipopotam)
Isop: Planta marunta aromatica din familia mentei (Labiate), care creste din abundenta pe dealurile Palestinei. Era intrebuintata la ceremoniile de curatie. (Exod 12:22; Lev. 14:4; Ps. 51:7; Ioan 19:29
L
Lamai: In Biblie este amintit sub numele de “pom frumos”. (Lev. 23:40)
Leac alinator: Un fel de mir. (Gen. 37:25; 43:11)
Legiune: Corp de soldati la romani, alcatuit din 5000-6000 de soldati pedestri si 300 de calareti. Se poate referi la o multime mare de ingeri (Mat. 26:53) sau de draci (Marcu 5:9.15)
Letec: La evrei, masura pentru cereale. (1/2 omer = 5 efa) (Osea 3:2)
Log: Pahar. Cea mai mica masura pentru lichide la evrei, aproximativ 6 coji de oua, cca. 0,3 litri. (Lev. 14:10)
Lotus: Planta mare in care se poate ascunde hipopotamul. (Iov 40:21)
M
Mandragore: In ebraica duda’ah sau dudaim si inseamna: “radacina fruct”, “merele dragostei”, “merisoare.” Planta mica si fara tulpina, apartinand familiei din care face parte cartoful. (Gen. 30:14; Cant. 7:13)
Margean: Nascut din mare (din cuvintele latinesti: mare si genus). Margeanul este o specie de arbust cu flori de culoare rosie, tare ca o piatra si creste pe fundul marii. Din tulpina lui se fac margele si bijuterii. (Iov 28:18)
Merisori turcesti: Un fel de cedri care se deosebesc prin fructele lor mici. Au ramurile ridicate in sus. (Isaia 41:19)
Mila: romana era egala cu 1472 metri. Mille in latina = o mie de pasi dubli (Mat. 5:41)
Mina: Greutate de circa 1 kg (1/60 din talant). (Ezec. 45:12)
Mir: Ceea ce lacrimeaza. Pargum. Un soi de rasina scumpa. Mirul era intrebuintat la evrei cu ocazia ceremoniilor religioase, pentru inmormantari si pentru toaleta. (Exod 30:35-37; Prov. 7:17; 27:29; Cant. 3:6; Isaia 57:9; Mat. 26:7; Ioan 12:3)
Mirodenii: Articole de comert valoroase, amintite in legatura cu Solomon si Ezechia. (2 Cr. 9:1 si 32:27). Probabil este vorba mai putin de condimente, ci mai mult de miresme, folosite pentru tamaiere sau pentru a parfuma unele alifii.
Mirt: Un arbust totdeauna verde, ce creste mai ales in Galilea. Florile lui sunt albe si frumoase si, de regula, apar in luna iunie. Ele sunt simbolul curatiei. (Isaia 41:19)
N
Nard: Pachet de ierburi mirositoare (naradostachis jatamansi) din ale carei radacini se scotea un ulei foarte scump. Nardul creste in muntii Himalaia. Din pricina aceasta costa si mult, caci se aducea de departe. (Cant. 1:12; 4:13; Marcu 14:3; Ioan 12:3)
O
Obol: Moneda mica, a sasea parte din drahma. Asa se numeau, in general, monedele cele mici.
Obroc: Banita (cuvant slavon. In latina modiu; in ebraica sea). Masura pentru cereale, primita si de greci, egala cu 8,75 kg. Cateodata servea ca postament pentru candela. (Mat. 5:15)
Omer: (gomer, homer). Snop sau gramada. Masura pentru cereale si la vechii evrei, egala cu a zecea parte dintr-o efa (cam 2 litri). Unii sunt de parere ca omerul sau homerul, ca masura, este probabil in legatura cu greutatea pe care o putea duce un magar (Hamor in ebraica inseamna “magar”), cam 20 de oca, adica 200 de litri. (Exod 16:16; Ezec. 45:11)
Onice: Un fel de rasina dulce, foarte mirositoare, despre care in Vechiul Testament se spune ca era intrebuintata la tamaiere. (Exod 30:34)
Onix: Piatra pretioasa, specie de agat fin, care se compune din straturi de diferite culori. (Exod 28:20; Ezec. 28:13)
Opal: Piatra pretioasa de culoare laptoasa, cu diferite reflexe, care era purtata pe piept de marele preot. (Exod 28:39,12)
P
Pardos: Leopard. (Isaia 11:6)
Pelin: Planta amara din familia Compozee. (Amos 5:7; Apoc. 8:11)
Perla: Piatra pretioasa formata in carapacea unei scoici in care a patruns un fir de nisip si in jurul caruia s-a produs infectie. In Biblie se numeste margaritar. (Ezec. 27:16)
Picior: Masura de lungime egala cu 30,5 cm.
Pomi frumosi: vezi Lamai. (Lev. 23:40)
Psaltire: Instrument muzical asemanator harfei, cu patru coarde, de forma triunghiulara. (Dan. 3:5)
Purpuriu: Culoare de un rosu stralucitor sau rosu-albastrui, extrasa dintr-un melc. (Exod. 25:4; 26:1)
R
Rodie: Asa se numeste fructul comestibil al rodiului, de forma unui mar sau a unei gutui, de culoare rosie, si gust delicios. Din aceste fructe se prepara un fel de bautura racoritoare. Rodiul sau granatul amintit des in Vechiul Testament este un pom din tarile Orientului, care ajunge pana la 5-6 m inaltime si se cultiva nu numai pentru fructul lui, ci si ca ornament. (Exod 28:33; Num. 13:23; Deut. 8:8; Cant. 4:3)
Roscov: Pom mare, cu frunze permanente, din familia din care face parte si bobul (leguminoase). Se intalneste destul de des pe dealurile Tarii Sfinte. Adesea, pomul este numit “painea sfantului Ioan”. Fructele roscovului (un fel de pastai) ajung la lungimea de 10-25 cm. Au un gust dulce si sunt cautate pe pietele Orientului si in Europa. (Luca 15:16)
Rubin: Piatra scumpa de culoare rosie. (Isaia 54:12)
Rubla: Zimti (de la slavonul rubbli). In greceste statir.Moneda care circula in Iudeea pe vremea Domnului Isus. (Matei 17:27)
Ruta: Un arbust mic, cu frunze amare si foarte mirositoare, intrebuintate ca medicament si condiment. (Luca 11:42)
S
Safir: Piatra scumpa de culoare albastruie, foarte rara. (Exod 24:10; 28:18; Apoc. 21:19)
Santal: Un lemn din India, foarte mirositor si pretios. (1 Regi 10:11)
Sardiu: Piatra pretioasa, varietate superioara a agatului, de culoarea carnii proaspete. (Apoc. 4:3; 21:20)
Sardonix: Piatra pretioasa de mare valoare, in trei culori: negru, alb si roz, intrebuintata mult ca ornament, pentru sigilii. (Exod 28:17; Apoc. 21:20)
Scorpie: Insecta daunatoare, care apartine clasei arahnidelor (paianjenilor). Are un ac lung la capatul cozii. Intepatura este primejdioasa. (Exod 2:6)
Siclu: Greutate (sekel in ebraica). O greutate si o moneda ebraica. Avea circa 16 g. Erau sicli de argint si sicli de aur. (Gen. 23:16)
Sicomor: Smochin salbatic, ce creste pe campiile Canaanului. Lemnul sicomorului este de o esenta moale. (2 Cr. 1:15)
Smaragd: Cel stralucitor. Fulgeratorul. O piatra scumpa de culoare verde stravezie. (Exod 28:17; Ezec. 28:13; Apoc. 21:19)
Smirna: Mirt. Mir. Tamaie. Amaraciune. Miros placut. Rasina unui pom plin de spini, asemanator tufei de balsam. Aceasta rasina, care se scurge de la sine, este cea mai pretioasa dintre celelalte, care se colecteaza prin taieturi in coaja. Cand arde, raspandeste un miros foarte placut. Se intrebuinteaza in medicina si la ceremonii religioase. (Gen. 37:25; 43:11; Ps. 45:9; Mat. 2:11)
Solam: Distrugator. O specie de lacuste. (Lev. 11:22)
Stacte: Picaturi. Scurgerea ultimei picaturi. Planta din coaja careia curge o rasina foarte mirositoare, care se scurge in picaturi. (Exod 30:34)
Stadie: O masura de lungime la greci, romani si evrei, egala cu 185 m. Cinci stadii erau egale cu 1 km. (Luca 24:13; Ioan 11:18)
Statir: Statirul (rubla in traducerea noua) era o moneda veche greceasca egala cu patru drahme. Statirul de aur era egal cu 20 de drahme. (Mat. 17:27)
Sofran: Galben (zarafan in araba). Planta bulboasa, cu flori galbene, care, dupa ce sunt uscate, servesc la vopsit. (Cant. 4:14)
T
Talant: Greutate la evrei, babilonieni si greci. Un talant de aur avea cam 60 kg. (Exod 38:25; Ezec. 45:12; Mat. 18:24; 25:15)
Tamarisc: O tufa sau un pom asemanator chiparosului, cu flori rosii de culoarea carnii. (Gen. 21:33)
Tamaie: Rasina mirositoare, care se obtine din scoarta unui pom si care, in contact cu aerul, se solidifica sub forma unor boabe neregulate, de culoare galbuie sau rosiatica. Prin ardere produce un fum cu miros puternic, placut aromat. Tamaia era intrebuintata la slujbele din Vechiul Testament (Exod 30:1,10) si in religiile idolatre (2 Cr. 34:25; Ier. 1:12-17)
Terebint: Un arbore rasinos totdeauna verde, din trunchiul caruia se scoate terebentina. (Isaia 6:13; 61:3)
Tiin: Un copac mic, din familia chiparosului (conifere). Rasina scoasa din el este numita sandarac si e intrebuintata la fabricarea pergamentului. (Apoc. 18:21)
Topaz: O piatra scumpa de culoare galbena si transparenta. (Exod 28:17-20)

BISERICA SFANTA TREIME FUNDULEA